Democracy Voucher Program

Democracy Vouchers - Vietnamese / Tiếng Việt
Democracy Vouchers Public Service Announcement - Vietnamese / Tiếng Việt
8/7/20171:34

Bản Dịch Thông Báo Dịch Vụ Công Cộng

Bạn đã nhận được Phiếu Dân Chủ (Democracy Vouchers)? Nếu không, bạn vẫn có thể đăng ký!

Thành Phố Seatle (City of Seattle) sẽ cấp cho những cư dân Seattle đủ điều kiện $100 dưới dạng Vouchers Dân Chủ (Democracy Vouchers) mà họ có thể sử dụng để ủng hộ các ứng viên tham gia tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố hay Tổng Chưởng Lý Thành Phố Seattle.

Để đủ điều kiện, bạn phải là cư dân Seattle, từ 18 tuổi trở lên, và hoặc là công dân Hoa Kỳ, quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là một thường trú nhân hợp pháp ("có thẻ xanh").

Nếu là một cử tri đã đăng ký, bạn có thể đã nhận được các vouchers này.

Không tìm thấy các vouchers của bạn? Hay bạn muốn Vouchers Dân Chủ (Democracy Vouchers) bằng một ngôn ngữ khác? Bạn có thể yêu cầu thay thế hay yêu cầu vouchers của mình bằng một trong 15 ngôn ngữ sẵn có. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay theo số 206-727-8855. (Có sẵn trợ giúp ngôn ngữ)

Bạn có thể tặng vouchers của mình cho ai? Danh sách đầy đủ của các ứng viên tham gia hiện đã có sẵn. Truy cập seattle.gov/democracyvoucher hoặc gọi theo số (206) 727-8855 và yêu cầu một thông dịch viên ngôn ngữ của bạn.

7011701-Vietnamese

Filter by Keyword

Display:
Items per page
Display Format